ڤميليق بلوڬ

نساء بنانا ڤيرري ڤلاتيڤوس

Sunday, May 26, 2013

ناشيد : ديستيناسي چينتامڽيڠکڤ تيراي هاتي
مڠينتاي کأمڤونن
د هلامن سوبور رحمة مو, توهن
تياڤ ججق نن برتاڤق
دبو کجاهيلن
اکن کو جيروس دڠن مادو کأيمانن

تق ترنيلاي أيرماتا دڠن ڤرمات
يڠ بيسا ممادمکن اڤي نراک
انداي بنر مڠالير دري نصوها نوراني
تق کن برڤاليڠ ڤد ڤلسو دنياوي

ديستيناسي چينتا يڠ کو چاري
سبنرڽ ترلالو همڤير
هاڽ کابور کران دوسا د دالم هاتي
تله کو رده داءيره چينتا
يڠ لاهير دري واده يڠ الڤا
تياد تنڠ کو تموي
هاڽ کچيوا مڽلوبوڠي

کو ݢلينتر سݢنڤ ماي
دمبکن سبوتير هقيقت
اونتوق کو سماي منجادي سڤوهون معرفة
موݢ داڤت کو برتدوه د رندڠ کاسيه-مو

نامون رانجاوڽ تيدق اکن سوڽي
سلاݢي دڽوت نادي بلوم برهنتي
دورجان شيطان کن چوبا منوداءي
سڬومڤل داره برنام هاتي
(ديستيناسي چينتا الهي)

ليستاريکان ودي کالبوکو, اوه توهانکو
لرايکن اکو دري ڤاءوتن نفسو
بيارڤون سوکر باڬيکو ملامر رضا-مو
نامون ماسيهکو مڠهارڤ امڤونن-مو

واهاي توهانکو. ياء الله.

نشيد: دعاء ڤرڤيسهن


ڤرتموان کيت د سواتو هاري
منيتيقکن اخوه يڠ سجاتي
برشوکورکو کهادڤ اله
د اتس جالينن يڠ سوچي

نامون کيني ڤرڤيسهن يڠ ترجادي
دوݢاءن يڠ منيمڤا ديري
برسابارله دأتس سورتن
کوتيتاڤ ڤرݢي جوا

کن کووتوسکن سلام ايڠاتنکو
دالم دعاء کودوسکو سڤنجڠ وقتو
ياالله بانتولاه همبا-مو

منچاري هداية دري ڤد-مو
دالم منديديکن کسابرنکو
ياء الله تابهکن هاتي همبا-مو
دأتس ڤرڤيسهن اين

تمن بتاڤ ڤيلوڽ هاتيکو
مڠهادڤي ڤرڤيسهن اين
ڤاهيت مانيس ڤرجواڠن
تله کيت راس برسام
سموݢ الله مرضاءي
ڤرصحابتن دان ڤرڤيسهن اين
تروسکن ڤرجواڠن

کن کووتوسکان سلام ايڠاتنکو
دالم دعاء کودوسکو سڤنجڠ وقتو
ياء الله بانتولاه همبا-مو

سڽومن يڠ ترسيرت دبيبيرمو
منجادي ايڠتن ستياڤ وقتو
تندا کمسراءن بيرسيمڤول ڤادو
کيناڠکو ددالم دعاء

سمو.ݢ توهن بيرکاتيمو

ڤيرري قلاتيڤوس

ساي ڤيرري...
نام :: اياله نور عين بنت نور افندي

نام ڤيرري ڤلاتيڤوس تو سبنرڽ نام کرتون يڠ ساي تونتون دڠن مق ساي..نمڤق تق؟؟
 دعن امق, اتاو دکنلي دڠن نام ڤڠݢيلن يڠ لأين يأيت ايبو, امي, مامي, ماما..جادي, کرتون ني ميمڠ "بيس ت" ساڠ(^_^)
..چوکوڤ دولو چريتا ڤاصل نام سامارن سي ڤيرري ڤلاتيڤوس تو..

 کهيدوڤن ساي يڠ مروڤاکن ساله سأورڠ ڤلاجر کورسوس اجازه سرجان مودا ڤنديديقن اول کانق٢ سمستر 4 د أونيۏرسيتي ڤنديديقن سلطان ادريس. 

نومبور متريک اياله D20111048063.
سام ماچم سي نساء, ساي ڤون منتڤ د تامن بهترا, رومه يڠ سام تاڤي تق سبيليق.

 براصل درڤد ڤولاو ڤينڠ تاڤي بوکن انق مامي دان سوک دڠن ايم ناسي کندر د ݢراي مامق, ڽوم٢.. 

مروڤاکن انق بوڠسو درڤد امڤت اورڠ اديق-براديق. .. السلام عليکم


نشيد : محاسبه چينتاکو

واهاي. ڤميليق ڽاواکو
بتاڤ لمه ديريکو اين
برت اوجين داريمو
کوڤسرهکن سموا ڤادامو
توهن بارو کو صدر
اينده نعمت سهت ايت
تق ڤنداي اکو برشکور
کيني کوهارڤکن چينتامو


ريفف. :
کات-کات چينتا تراوچڤ اينده
مڠالون برذيکير دکيدوڠ دعاءکو
ساکيت يڠ کوراس بيار جادي ڤناور دوساکو
بوتير-بوتير چينتا اءير ماتاکو
ترايڠت سموا يڠ کاو بري اونتوککو
امڤوني خلاف دان ساله سلاما اين
ياء الهي.
محاسبه چينتاکو.


توهن. کواتکان اکو
ليندوڠيکو دري ڤوتوس اس
جک کو هاروس ماتي
ڤيرتيموکان اکو ديڠانمو

نساء بنانا


سياڤا ساي ؟؟

نام يڠ دبري اياله خيرالنساء بنت ذوالکفلي. عمور ديري اين ڤد وقتو بلوݢ اين دبوات اياله 21 تاهون. مروڤاکن ساله سأورڠ ڤلاجر کورسوس اجازه سرجان مودا ڤنديديقن اول کانق٢ سمستر 4 د أونيۏرسيتي ڤنديديقن سلطان ادريس. نومبور متريک اياله D20111048061. سکارڠ, ساي منتڤ د تامن بهترا, هولو سلاڠور, تنجوڠ ماليم. ڤليق ک؟ سبب تامن اين ترلتق د سمڤادن هولو سلاڠور دان تنجوڠ ماليم. جالن ببراڤ لڠکه ده سمڤاي ڤيرق. ڤاته باليق ک بلاکڠ سمڤاي ڤولا ک سلاڠور.الحمدالله,. J براصل درڤد موار, جوهر دان ساڠت سوک ماکن ميي باندوڠ دان لقسا جوهر,.لاڤارڽ,... (-_-) . اد ليم اورڠ اديق براديق دان مروڤاکن انق ک ليم. لاݢي ساتو, ساي سوک کوچيڠ دان اد ممبلاڽ. نام دي ميڤاو.. هيممممم,.... ايت ساج راساڽ مڠناءي ديري اين.. کالاو اد اڤ٢ ڤرتمبهن مڠناءي ديري اين(ماچم ده داڤت کرجا جادي ڤروفيسور ک, ده کهوين دان داڤت انق ک..,, إن شاء الله,امين )اکن د کمس کيني, ايتوڤون کالاو راجين... هيهيهيهيهي , السلام عليكم کلوارݢ ساي... :)ميڤاو سي کوچيڠ يڠ چوميلانتارا کاون ساي د اوڤسي...


ساي.... :)

Monday, May 13, 2013

توݢسن 10
!!!!سياڤ جوڬق بلوڬ 
سلام سايڠ دري کامي بردوا


توݢسن 9
توݢسن اين اياله توݢسن يڠ تراخير اونتوق توݢسن ايديۏيدو.


توݢسن اين اياله هاڽ مروميکن سهاج ساتو اتور چارا دان ڤمبنتڠن ڤروڬرامڽ.

نساء بنانا : 


توݢسن اين اياله توݢسن يڠ تراخير اونتوق توݢسن ايديۏيدو. 
توݢسن اين اياله هاڽ مروميکن سهاج ساتو اتور چارا دان ڤمبنتڠن ڤروڬرامڽ. 
نامون, سڤرتي بياسا, کلمهن ساي اياله اونتوق منوکر نام٢ اورڠ ک دالم توليسن جاوي اين. 
اوليه ايت,.دوکتور, کاون٢ دان ڤق چيق ڬوڬل تله باڽق ممبنتو ساي اونتوق مروميکن نام٢ اين (هنتم ڤون باڽق). 
اووه,.لوڤا اونتوق دبريتاهو بهاوا اياڽ ڤرلو دسيمڤن دالم بنتوق ڤي دي ايف. 
کالاو تيدق, تياد مرکه يڠ اکن دأمبيل. ڤيرري ڤلاتيڤوس


توݢسن منترجمه اين باݢي ساي اݢق بياسا کران سبلوم اين ڤون کامي سوده باڽق دبريکن توݢسن يڠ سام اوليه دوکتور. نامون مسئله يڠ ساي هداڤي دالم ڤروسيس اين اياله دالم منجاويکن نام ٢ يڠ ترليبت دالم مجليس ترسبوت. اي اݢق مڠليروکن تتاڤي دڠن بنتوان دوکتور کامي برجاي مڽياڤکن جو.ݢبوليه تکن ليڠ ک دباوه اونتوق تيڠوق هاصيل کرجا کامي


توݢسن 8
توݢسن يڠ کلاڤن اين مروڤاکن توݢسن مڠلوارکن ڤرکاتاءن يڠ تله دتوليس دالم توليسن خط ايت. ڤلاجر بوليه مڠݢوناکن اڤ٢ اڤليکاسي يڠ ترداڤت د دالم کومڤيوتر سڤرتي موۏي ميکر, ڤاور ڤوينت دان لاءين٢ لاݢي.

نساء بنانا :

توݢسن کلاڤن اين اياله توݢسن يڠ ڤاليڠ منچابر.ساي ميمڠ تياد اساس دالم بهاس عرب اڤاته لاݢي اونتوق ممباچڤد مولاڽ ساي مڽياڤکن دهولو سلاءيد اونتوق ݢمبر دان منيڠݢلکن رواڠ اونتوق ڤرکاتاءن يڠ ترداڤت د دالم توليسن خط ايت.اڤاله ڬوناڽ کاون-کانکن؟؟جادي, مريکله تمڤت ساي برتاڽ دان منداڤتکن جواڤن اونتوق توݢسن خط اين.ملالوءي توݢسن اين, سربا سديکيت علمو مڠناءي ڤنوليسن خط اين دڤروليهي سڤرتي کالاو اد تيتيق تو, تيتيق تو ميمڠ اد فوڠسيڽ بوکن اونتوق هياسن سمات-مات.والاوڤون هاڽ مڠتاهوءي سديکيت علمو مڠناءي ڤنوليسن خط, اياڽ ممڤو ممبواتکن ساي تراوجا دان ݢمبيرا. ڤيرري ڤلاتيڤوستوݢسن کالي اين امت روميت !ساي تيدق تاهو بهاس عرب اڤاته لاݢي هندق ممباچ توليسن يڠ برسيمڤول سبݢيتو. ميمڠ ! تاڤي ساي تيدق فهم. ها: سستڠه ڤرکاتاءن يڠ موده سهاج بوليه ساي تافسيرکن. يڠ لاءين کاون-کاون يڠ باڽق ممبنتو. ڤرتولوڠن ڤروف بوخاري امت بربالوي. کامي داڤت مڽياڤکن توݢسن دڠن جياڽ. نامون اڤ يڠ ساي ترکيلن اياله, اين کالي ڤرتام ساي هانتر ليوات توݢسن ساي ڤد دوکتور. لمبت 25 مينيت سبب اينترنيت رومه ساي يڠ ساڠت لمبڤ. ساي هارڤ دوکتور منريما هاصيل کرجا ساي.سيلاله تکن لين ک دباوه اين..توݢسن 7اونتوق توݢسن کتوجوه, توݢسن يڠ دبريکن اياله ممبوات ساله ساتو بننر يڠ برتيماکن :

1. هاري راي

2. مولد الرسول

3. اسراء دان معراج

4. هاري ڤکرجاڤڠحاصيلن بننر اين مستيله د بوات دالم اوکورن کرتس A3
نساء بنانا :


توݢسن کتوجوه اين, ساي تله مڠحاصيلکن ساتو بننر يڠ برتيماکن هاري راي د سکوله ساي دهولو.
مجليسڽ اياله برکناءن دڠن رومه تربوک سمڤنا هاري راي يڠ دادکن د ڤرکارڠن رومه ݢورو. 
سڤرتي يڠ داڤت دليهت, ساي مڠݢوناکن کتوڤت سباݢاي سيمبول هاري راي ڤد بننر ساي ايت. 
ݢمبر د باوه اين اياله بننر يڠ تله ساي دحاصياکن.....بننر نساء
ڤيرري ڤلاتيڤوس
?ساي سوک توݢسن اين. کرا 
ساي ݢمر مڠأيديت ݢمبر دان توݢسن اين بتول مڽنتوه کماهيرن ساي. ساي راساکن توݢسن اين ساڠت مناريق دان کالاو بوليه ساي نق بوات لاݢي. نامون, دوکتور تق باݢي باڽق لا ڤولق توݢسن سبݢيني.کسيان ساي...... هيهيهيي
ساي تله مميليه تيما موليد الرسول. دڠن برلاترکن لوݢو سکوله لاما ساي, کالاو بوليه ساي نق تايڠ ساتو دنيا بننر ساي. تاڤي ننتي رياق ڤولق....تق باءيق کن?
نامون اڤ يڠ ساي تاهو, باکت ساي دأسه دڠن توݢسن اين

توݢسن 6اونتوق توݢسن کتوجوه اين, دوکتور تله ممبريکن ستياڤ ڤلاجر تاجوق توݢسن يڠ بربيذا-بيذا.


دوکتور ماهو کامي ممبوات ساتو ڤرانچڠن ڤڠاجرن دان دالم ماس يڠ سام اياڽ تيدق ترکوڠکوڠ دالم فورمت ايت سهاج,.کتاڽ ايکوت کرياتيۏيتي ماسيڠ٢.


نساء بنانا :تاجوق: ڤڠاجرن اݢام إسلام دالم سکوله رنده
اينيله تاجوق يڠ ساي داڤت اونتوق توݢسن کالي ک انم اين,.هيممم,.
اڤ يڠ ڤرلو ساي لاکوکن ؟؟
سوءالن يڠ ليݢت برماءين دالم اوتق ڤد وقتو ايت.
دسببکن تالين اينترنيت لاجو, ساي ڤون منچاري باهن يڠ برسسواين دان اخيرڽ ترجومڤا دڠن ساتو بلوڬ يڠ منرڠکن رانچڠن ڤڠاجرن صلاة جمعة.
مک, ساي ڤون بواتله مڠنأي صلاة جمعة.
ڤيرري ڤلاتيڤوس


ڤد کالي اين توݢسن کامي سڤرتي يڠ دهولو. 
چوما بزاڽ, کامي دبريکن تاجوق يڠ برلاءي
ساي تله دڤيڤيه اونتوق منداڤت ڤڠاجرن ج-قاف دسکوله رنده. 
باݢي ساي اي تيدق روميت کران دالم اينترنيت سوده اد باڽق معلومت. 
ساي هاڽ ڤرلو منترجمه سهاج

سيلاله تکن لين ک دباوه اين..

توݢسن 5ستله د"سواڤ" دڠن توݢسن موده سبلوم اين اخيرڽ, کامي دبريکن توݢسن يڠ اݢق منچابر.


کامي دمينتا مڠحاصيلکن ۏيديو يڠ تياد تيما يڠ برمقصود تيماڽ دتنتوکن اوليه ڤلاجر سنديري.
نساء بنانا :تيما يڠ ساي ڤيليه اياله مڠناءي موسيم٢ يڠ ترداڤت دي دالم دنيا اين.
کنڤ؟؟ هيمممم,. سبب ڤرکارا اين اونيک دان منعجوبکن,

. سبحان الله
اونتوق ڤڠتاهوان سموا, ݢمبر٢ اين تله ساي حاصيلکن سنديري دڠن مڠݢوناکن اڤليکاسي ڤاين ت
کدودوقن بومي

موسيم سجوق دان موسيم ڤانس

موسيم لوروه دان موسيم بوڠا

چنتيق تق؟.....


اين اياله ۏيديو يڠ تله ساي حاصيلکن. سلامت منونتون..ڤيرري ڤلاتيڤوستوݢسن کالي اين کنا بوات ۏيديو.
والاوڤون ڤروسيس يڠ دبوات اداله ڤنجڠ, نامون ساي سوک توݢسن اين. ساي سوک توݢسن اين کران باڽق ملاتيه کماهيرن ساي. 
ساي تله مميليه تيما مليسيا سباݢاي ديسا ترچينتا.
ۏيديو اين منونجوقکن بتاڤ ساي سايڠ نݢارا ساي دان ساي دواکن کأمانن اين برککلن سمڤاي بيلا- بيلا.
ڤد اوالڽا,ساي هندق چيريتاکان مڠناءي نݢري کلاهيرن ساي ياءيت ڤولاو ڤينڠ
نامون اخيرڽا ساي مميليه تاجوق دأتس کران معلومت ساي بوليه چاري دڠن باڽق.
ساي جو ترڤقسا باليق کي اونيۏرسيتي لبيه اول ڤد وقتو چوتي دمي مڽياڤکن توݢسن اين. 
سيهاروسڽا ساي برچوتي. نامون کران تياد اينترنيت ديروهم, ساي ڤوتوسکان اونوتق ڤولڠ لبيه اول.
اي اداله ڤرکارا يڠ تيدق سرونوق. نامون اي کنڠن ساي دالم مڽياڤکن ۏيديو اين. 
ساي امت برهارڤ ۏيديو اين داڤت مينونجوکان بتاڤ ساي سايڠ ڤد مليسيا دان بڠݢ منجادي سبهاݢين داريڽا

اين ۏيديو ساي.

توݢسن 4دوکتور تله ممبريکن سبواه ڤنوليسن علميه کڤد کامي اونتوق دروميکن.


ڤينوليسانڽ اياله مڠناءي سجاره کداتڠن إسلام دان توليسن جاوي.


نساء بنانا :د دالم ڤنوليسن اين, ڤنوه دڠن نام٢ اورڠ (يڠ سميمڠڽ سوکر اونتوق دأيجا کران تياد ڤڠتاهوان لڠسوڠ دالم بهاس عرب), 
دان نام٢ تمڤت (دري نݢارا چهينا هيڠڬاله ک نݢارا ڤورتوڬال)
نامون, تريما کاسيه دأوچڤکن کڤد دوکتور دان کاون٢ يڠ سودي ممبنتو دڠن برکوڠسي ڤڠتاهوان مريک اونتوق مڽلسايکن مسئله مڠيجا اين...الحمدالله 
ڤيرري ڤلاتيڤوس


باݢي ساي توݢسن اين تيدق روميت. 
هاڽ مماکن ماس دالم منجاويکن سجاره کداتڠن إسلام دان جاوي کتانه ملايو. 
باݢي ساي توݢسن اين موده دان هاڽ ڤيرلوکان ماس اونتوق ممباچ سمولا 
سيلاله تکن لين ک دباوه اين..

Sunday, May 12, 2013

توݢسن 3
کالي اين, دوکتور مڽوروه کامي مڽياڤکن ساتو سورت راسمي يڠ برکناءن اڤ٢ سهاج.


نساء بنانا :ستله مڽلوڠکر فاءيل٢ يڠ ترداڤت د دالم کومڤوتر اين, اخيرڽ ساي منجومڤاءي سورت راسمي اونتوق ڤنمبهن جم کريديت.
تمبه جم کريديت ڤون بوليه,.هيهيهي....
اݢق ترکيال-کيال کران سورت راسمي باڽق فورمت يڠ ڤرلو دأيکوت لاݢي٢ دالم مود جاوي, ماکينله برتمبه ليچيه.
تاڤي,سموا ايت کو هاروڠي دڠن صبر ....

ڤيرري ڤلاتيڤوس


ڤد ماس دوکتور باݢي توݢسن اين, ساي تيدق باوق لڤتوڤ. جادي ماس کلس ساي کنا بوات درف اتس کرتس. ڤاليڠ ساي ايڠت بيلا سمبيل بوات ݢلق-ݢلق برسام کاون. موجور دوکتور باݢي ڤلواڠ سياڤکان سبلوم مالم. الحمدالله.سياڤ جوڬق 


سيلاله تکن لين ک دباوه اين..توݢسن 2

توݢسن اين لبيه کورڠ سام دڠن توݢسن ڤرتلم تاڤي اد سديکيت ڤنمبهن يڠ دلاکوکن دوکتور.


انتارا ڤنمبهنڽ اياله:


- ملتقکن ݢمبر


- ڤستيکن اد بوڽي


- ڤستيکن ݢونا انيماسي يڠ اد


نساء بنانا :
يڠ اين ساي بوات ريڠکس دان ممڠ مڠݢونکن سݢالا اڤ يڠ ترداڤت د ڤاور ڤوين ت ايت. بواتله ݢمبر ݢرق

٢, سلاءيد يڠ کجڤ تربڠ, کجڤ هيلڠ, کجڤ ماچم کنا تولق دان لاءين٢ لاݢي.ڤيرري ڤلاتيڤوس

توݢسن اين موده, چاري ݢمبر دان ترجمه ايات يڠ دبوات دوکتور. جادي ساي ڤون تق ڤنيڠ کڤالا ساڠت نق بوات.هيهيهي


...سيلاله تکن لين ک دباوه اين


Saturday, May 11, 2013

توݢسن 1

توݢسن منجاويکن اياله توݢسن ڤرتام يڠ دبريکن اوليه دوکتور.


توݢسن اين اياله مڠناءي قيصه ريڠکس ݢمبرن سواسان رومه دان کديامان سسأورڠ يڠ برنام ڤق اڠکو.


نساء بنانا :توݢسن اين باݢي ساي اݢق موده دان ريڠکس کران هاڽ ڤرلو منجاويکن....هيهيهيهي (ڤراسن باݢوس )
نق تيڠوق حاصيل کرجا ساي؟؟ سيلاله تکن لين ک دباوه اين..

ڤيرري ڤلاتيڤوستوݢسن ڤرتام اين موده,
تاڤي ساي ترکيال-کيان نق چاري هروف دکت لڤتوڤ.
سبب اين ڤرتام کالي ݢونا توليسن جاوي دکات لڤتوڤ                       

                                                                                                                    


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...